Εργοθεραπεία

 

 

 

Εργοθεραπεία είναι η χρήση σκόπιμης δραστηριότητας ή παρέμβασης σχεδιασμένης ώστε να επιτύχει λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία προωθούν την υγεία, εμποδίζουν την βλάβη ή αναπηρία και εξελίσσουν, βελτιώνουν, στηρίζουν ή διατηρούν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτητοποίησης κάθε ατόμου που υποφέρει από τραυματισμό, ασθένεια, γνωστική ανεπάρκεια, ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία, νοητική υστέρηση, αναπτυξιακή ή μαθησιακή δυσκολία, σωματική αναπηρία ή άλλη διαταραχή ή κατάσταση. Περιλαμβάνει εκτίμηση μέσω εξειδικευμένης παρατήρησης ή αξιολόγησης μέσω διαχείρισης και ερμηνείας σταθμισμένων ή μη σταθμισμένων τεστ και μετρήσεων (O.T. Practice for Regulation by A.O.T.A.)

Ο ρόλος του Εργοθεραπευτή/τριας στα πλαίσια της Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι να:

  • Συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης και με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές να αξιολογεί τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των νέων μαθητών/τριών για την ένταξή τους στο κατάλληλο εργαστήριο.
  • Προσδιορίζει τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζει τους στόχους αποκατάστασης αναπτύσσοντας δεξιότητες μέσα από επιλεγμένες/σκόπιμες δραστηριότητες αναγκαίες για την προσαρμογή  και επιτυχή εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών στο επάγγελμα.
  • Εισηγείται στη διεύθυνση του σχολείου τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις και  τη χρήση απαραίτητων βοηθημάτων προσαρμογής ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητές των μαθητών/τριών.
  • Ενημερώνει/συμβουλεύει σε θέματα αρμοδιότητάς του το προσωπικό του σχολείου και τους γονείς.
  • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δημιουργικών ενασχολήσεων χρήσιμων στην οργάνωση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
  • Το πρόγραμμα εργοθεραπείας γίνεται εξατομικευμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.