Πληροφορικής

Σκοπός του μαθήματος της πληροφορικής.

Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ σαν εργασιακό εργαλείο, να επικοινωνούν, να γνωρίζουν βασικές αρχές σχετικά με την τεχνολογία τους και να αναπτύσσουν δεξιότητες.

Επιβάλλεται ακόμα να εξασκηθούν στις διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την αναζήτηση πληροφοριών ώστε να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες πηγές γνώσης.

Οι μαθητές πρέπει να είναι τελικά ενεργοί χρήστες του Η/Υ – να αυτενεργούν – και να μην είναι μόνιμα παθητικοί δέκτες των εντολών του εκπαιδευτικού παρά μόνον στο αρχικό στάδιο μετάδοσης της κάθε θεματικής γνωσιακής προσέγγισης.

Bασικός στόχος είναι να ανοιχθούν νέοι ορίζοντες στους μαθητές και να ενθαρρυνθούν προς νέες κατευθύνσεις αλλά και να προκληθεί ζωηρό ενδιαφέρον για το αντικείμενο στο οποίο ειδικεύονται ώστε αργότερα να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά στους εργασιακούς τους χώρους. Σημαντικό είναι να μάθουν να εφαρμόζουν πολλές από τις γνώσεις άλλων μαθημάτων στον Η/Υ και έτσι να γίνεται σαφής η διαθεματικότητα του μαθήματος της πληροφορικής.

Εργαστήριο ΠληροφορικήςOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οι γνωστικοί άξονες που διδάσκονται είναι:

  •  ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ Η/Υ  (Γνωρίζω τον Η/Υ – Πρώτη επαφή, Λειτουργώ σωστά τον Η/Υ)
  • ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟΝ Η/Υ ΔΙΕΡΕΥΝΩ- ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ- ΕΦΑΡΜΟΖΩ ?(Mαθαίνω τη χρήση του Η/Υ ? Διερευνώ ? Ανακαλύπτω ? Εφαρμόζω)
    • Μαθαίνω να επεξεργάζομαι κείμενο με την βοήθεια του Η/Υ.
    • Μαθαίνω να επεξεργάζομαι εικόνες με την βοήθεια του Η/Υ.
    • Μαθαίνω να διερευνώ και να αναζητώ πληροφορίες μέσα στο Διαδίκτυο.