Φυσική Αγωγή

Το σκεπτικό της άθλησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, δεν διαφέρει απ’ αυτό των υπολοίπων παιδιών.

Βασίζεται στην αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν βασικές ανάγκες και επιθυμίες για φυσική, νοητικιή, κοινωνική και συναισθημετική ανάπτυξη.

Η επιτυχία των δεξιοτήτων βοηθά ένα παιδί να καταλάβει ότι “μπορεί”.

Η μία ικανότητα θα φέρει την άλλη και θα αποτελέσει εμπειρία για άλλες δεξιότητες που αφορούν όχι μόνο τον κινητικό τομέα αλλά και άλλες αναπτυξιακές κλίμακες.


Η φυσική αγωγή δίνει στα παιδιά με ειδικές ανάγκες:

Βιώματα Επιτυχίας

Σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού γίνεται προσαρμογή και τροποποίηση της άσκησης.

Αφού γίνει εκτίμηση του αναπτυξιακού επιπέδου (κινητικού-νοητικού) εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο σε κάθε περίπτωση.