ΚΕΑ

Ο σκοπός του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, «πρέπει να επικεντρώνεται στη σταδιακή ανάπτυξη και κοινωνική προσαρμογή του ατόμου και στη διαμόρφωση μιας κατ? αρχής, όσο το δυνατόν, πληρέστερης γνώσης του εαυτού και στο επίπεδο που αυτή είναι εφικτή, στην ανάπτυξη μιας όσο το δυνατόν πιο θετικής αυτοαντίληψης, στη γνωριμία νε το περιβάλλον [?] στην ανάπτυξη της αίσθησης της ομάδας, στην άσκηση σε ομαδικές δραστηριότητες, στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων ζωής και στην ωρίμανση.»

Στο σχολείο μας, ανάλογα με το Εργαστήριο το οποίο παρακολουθεί το κάθε παιδί, δίνεται σημασία στην απόκτηση προεπαγγελματικών δεξιοτήτων σε συνεργασία με τον/ την υπεύθυνο/ η Εργαστηρίου. Επιπλέον, μέσω δραματοποιήσεων και παιχνιδιών ρόλων, γίνεται προσπάθεια να ενισχύσουμε τους καταλληλότερους τρόπους επικοινωνίας σ? ένα χώρο εργασίας, τους τρόπους επιλογής, αλλά και λήψεις αποφάσεων σε πιθανά ζητήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν.